menu-icon menu-icon
صحابه ش

صحابی کسی است که با پیامبر ج نشست و برخاست داشته و به ایشان ایمانآورده و با همان ایمان از دنیا رفته است. صحابه ش بهترین مردم پس از پیامبران لهستند و بهترین نسل و افراد امت به شمار میروند. رسول الله ج فرمودند: اس ُْ انل َی«بهترین مردم،

(انسان هایi)
 

قرن من هستند.» این حدیث، و فق علیه است. ّ: «بهترین ام» ِ نيْرَ ت ق ّمُ أُْ يَ تم

(افراد)
 

قرن من هستند.» این حدیث نیز فقعلیه میباشد. م

seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.
seegogImg

تمامی صحابه عادل بودند، زیرا الله تعالی آنان را برای همنشینی و همراهی با پیامبرش انتخاب نمود و آنان را تزکیه و پاک کرد و از آنان راضی شد و توبۀشان را پذیرفت و با بهترین اوصاف، آنان را توصیف کرد و بهترین وعدهها را به آنان داد، چنانکه میفرماید: َّد ُج ٗا س ع َّ ُك ۡ ر ُم ه ٰ ى َ ر َ ت ۖ ۡ ُم ه َ ن ۡ ي َ ُ ب ء ٓ ا ََ ُح ِ ر َّار ف ُ ك ۡ ََ ٱل ُ ع ء ٓ ا َّ ِشد َ ٓ أ ۥ ُ ه َ ع َ َ م ِين َّ َٱل ِۚ و َّ ُ ٱلل ُول َّس ٞ ر َّد م َُّ ﴿م ۡ ِ ف ُم ه ُ ل َ ث َ َ م لِك ٰ َ ُودِۚ ذ ج ُّ ِ ٱلس ر َ ث َ ۡ أ ِن ّ ِم م ِه ُوه ُج ۡ ِ ف و م ُ َاه ۖ ِ سيم ا ٗ ٰن َ ۡ و ِض َر ِ و َّ َ ٱلل ِن ّ ٗ م ۡ ل َض َ ف ُون غ َ ت ۡ ب َ ي ُوقِهِۦ ٰ س ََ َ ٰى ع و َ ت ۡ َٱس َ ف َظ ل ۡ غ َ ت ۡ َٱس ُۥ ف ه َ ر َ َاز ٔ َ ُۥ ف ه َ َ ط ۡ ٔ َ ش َج ر ۡ خ َ ۡ ٍع أ َر ز َ ِ ك ِ ِجنيل ۡ ۡ ِ ف ٱل ُم ه ُ ل َ ث َ َم ةِۚ و ٰ ى َ ۡر و َّ ٗ ٱتل ة َ ِر ف ۡ غ َّ ُم م ه ۡ َ ٰ ِت ِ من َّ ٰلِح ْ ٱلص وا ُ ِمل َ َع و ْ ُوا ن َ َام َ ء ِين َّ َُّ ٱل َ ٱلل َد َع و ۗ َ َّار ف ُ ك ۡ ُ ٱل ِم ِه َ ب ِيظ َغ َ ِ ل َّاع ر ُّ ُ ٱلز ِجب ۡ ع ُ يا﴾ ]الفتح: 29] َ ۢ ِظيم َ ًا ع ۡر ج َ أ َ

( الفتح: 2)
 

»محمد ج فرستادۀ الله است و کسانی که با او هستند، بر کافران سختگیر )و شدید( و در میان خود مهربانند، آنان را در حال رکوع و سجده میبینی که از الله فضل و خشنودی میطلبند، نشانۀ )درستکاری( آنان در چهرههایشان از اثر سجده )نمایان( است. این توصیفشان در تورات است و توصیف آنان در انجیل همانند زراعتی که جوانه بزند، سپس آن را تقویت کند، تا محکم گردیده و بر پای خود ایستاده است و کشاورزان را به شگفتی وامیدارد، تا از )دیدن( آنها کافرانرا به خشم آورد، الله به کسانی از آنان که ایمان آوردند و کارهای شایسته انجام دادند وعدۀ آمرزش و پاداش عظیمی داده استا این همه، صحابه ش از لحاظ برخی ویژگیهای عمومی و خصوصی، با یکدیگر تفاوت دارند که تعدادی از مراتب برتری و تفاوت عمومی آنان با یکدیگر از این قرار است:

seegogImg

1 .مهاجران برتر از انصار هستند

از آنجا که مهاجران هم هجرت و هم کمک و یاری کردند، از انصار بهترند و نیز الله متعال اول از آنان یاد کرد: ا ٰن َ ۡ و ِض َر ِ و َّ َ ٱلل ِن ّ ٗ م ۡ ل َض َ ف ُون غ َ ت ۡ ب َ ۡ ي ِم لِه ٰ َ ۡو م َ أ َ ۡ و ِم ِه ٰر َ ِ من دِي ْ ُوا ِج ر ۡ خ ُ َ أ ِين َّ َ ٱل ِين ٰ ِجر َ ُه م ۡ ءِ ٱل ٓ ا َ ر َ ق ُ ف ۡ ﴿لِل ۡ ِم لِه ۡ ب َ َ ِ من ق ٰن َ ِ يم ۡ َٱل َ و َّار ُو ٱدل ء َّ و َ ب َ َ ت ِين َّ َٱل َ٨ و ُون َّ ٰ ِدق ُ ٱلص م ُ َ ه ِك ٰٓئ َ ْل و ُ ۚ أ ٓ ۥ ُ َ ُول َس َر ََّ و َ ٱلل َ ُ ُ نصون ي َ و ۡ و َ ل َ ۡ و ِم ُ ِسه نف َ ٰٓ أ ََ َ ع ُون ثِر ۡ ؤ ُ ي َ و ْ ُوا وت ُ ٓ أ ا َّ ِم ّ ٗ م َة َاج ۡ ح ِم ِه ُور ُ د ِ ف ص َ ُون ِد َ َ ي َل ۡ و ِم ۡه َ ِل َ إ َر َاج ۡ ه َن َ م ُّون ِب ُ يون لِح ۡ ُف م ۡ ُ ٱل م ُ َ ه ِك ٰٓئ َ ْل و ُ أ َ ِسهِۦ ف ۡ ف َ َّ ن ُ ح َ ش ُوق َن ي َم ۚ و ٞ َ ة َ اص َص ۡ خ ِم ِه َ ب َ ن ك

(حشر: 8-9)
 

ئ و غنیمت( برای فقرای مهاجری است که از خانه و اموالشان بیرون رانده شدند، »)این اموال ف از الله فضل و خشنودی میطلبند و الله و پیامبرش را یاری میکنند؛ آنان راستگویانند. و )نیز برای( کسانی که پیش از آنان در دیار خود )مدینه؛ داراإلسالم( جای گرفتند و )نیز( ایمان آورده بودند، کسانی را که به سویشان هجرت کنند دوست دارند و در دلهای خود از آنچه )به مهاجران( داده ّ م میدارند، هرچند خودشان نیازمند شده احساس حسد )و نیاز( نمیکنند و آنان را بر خود مقد بباشند؛ و کسانی که از بخل )و حرص( نفس خویش باز داشته شدهاند، پس آنان راستگارانند.« لل َّ ِض ٖ ر ٰن َ ۡس ِح إ ِ ُم ب ُوه ع َ ب َّ َ ٱت ِين َّ َٱل ِ و َ ار ۡ َنص َٱل َ و ِين ٰ ِجر َ ُه م ۡ َ ٱل َ ِ من ُون ل َّ و ۡ َ َ ٱل ُون ِق ٰب َّ َٱلس ﴿و ُ ۡز و َ ف ۡ َ ٱل لِك ٰ َ ۚ ذ ا ٗ َد ب َ ٓ أ ا َ َ فِيه َ ِٰ ِلين ُ خ ٰر َ ه ۡ ن ۡ َ َا ٱل ه َ ت َۡ ِي ت ر َۡ ٰ ٖت ت َّ َن ۡ ج ُم ه َ َّ ل َد ع َ أ َ ُ و ه ۡ ن َ ْ ع ُ وا َض َر ۡ و ُم ه ۡ ن َ عظيم َ ع ۡ ٱ

(بة:100 ُ الت)
 
seegogImg
seegogImg

»و پیشگامان نخستین از مهاجران و انصار و کسانی که به نیکی از آنها پیروی کردند، الله از آنان خشنود گشت و آنها )نیز( از او خشنود شدند و برایشان باغهایی )از بهشت( آماده کرده است که نهرها از زیر )درختان( آن جاری است، جاودانه در آن خواهند ماند؛ این کامیابی بزرگ است.« ِد ۡ ع َ ُ ۡ َسةِ ِ م ۢن ب ع ۡ ةِ ٱل َ َ اع ِ ف س ُ ُوه ع َ ب َّ َ ٱت ِين َّ ِ ٱل َ ار ۡ َنص َٱل َ و ِين ٰ ِجر َ ُه م ۡ َٱل ِ و ّ ِب َّ ََ ٱنل َُّ ع َ ٱلل َّاب َد ت ق َّ ﴿يم ٞ ر ُوف ء َ ۡ ر ِم ِه ُۥ ب ه َّ ِن ۚ إ ۡ ِم ه ۡ ي َ ل َ َ ع َاب َّ ت م ُ ۡ ث ُم ه ۡ ِن ّ ٖ م ِيق ر َ ُ ف ُوب ل ُ ُ ق ِيغ ز َ ي َ د َ َا ك م

(بة: 117 الت)
 

»قطعاالله رحمت خود را شامل حال پیامبر ج و مهاجران و انصار نمود، کسانی که در زمانسختی )و تنگدستی( از او پیروی کردند، بعد از آنکه نزدیک بود، دلهای گروهی از آنان از حقمنحرف شود، سپس توبۀشان را پذیرفت، همانا او )نسبت( به آنان رؤوف مهربان است.«

seegogImg

2 .کسانی که پیش از صلح حدیبیه، انفاق و جهاد کردهاند، برتر از کسانی هستند که بعد از آن انفاق و جهاد کردند

الله متعال میفرماید: َ ِين َّ َ ٱل ِن ّ ٗ م َة َج ر َ ُ د َ م ۡظ ع َ َ أ ِك ٰٓئ َ ْل و ُ ۚ أ َ َل ٰت َ َق ِح و ۡ ت َ ف ۡ ِ ٱل ۡل ب َ َ ِ من ق َق نف َ ۡ أ َّن ُ م م ِ ِي منك و َ ۡ ت َس َ ي ﴿لري ب َ َ خ ُون ل َ م ۡ ع َ َا ت ِم َُّ ب َٱلل ۚ و ٰ َ ۡ ن ُس ۡ َُّ ٱل َ ٱلل َد َع ّ و ُٗ َك ۚ و ْ وا ُ ل َ ٰت َ َق ُ و ۡد ع َ ِ م ۢن ب ْ ُوا ق َ ن

(الحديد: 10)
 

ه( انفاق کردند و )با مشرکان( جنگیدند )با کسانی که پس »کسانی از شما که قبل از فتح )مک از فتح انفاق کردند و جنگیدند( یکسان نیستند. آنان مقام )و منزلت( شان واالتر )و برتر( است ّ ه( انفاق کردند و جنگیدند و الله به هریک وعدۀ نیک )بهشت( داده از کسانی که بعد از فتح )مک ااست و الله به آنچه میکنید آ گاه است

seegogImg

3 .اهل بدر

د ه َ ْ ش د َ ُ ق ه َّ ّ دنا عمر س در ماجرای حاطب بن ابی بلتعه فرمودند: »إن ْ پیامبر ج به سی د َ ق َ ْ ف م ُ ت ْ َ ِ ا شئ ُوا م ل َ م ْ َ : اع َال ق َ ٍ ف ر ْ َد ِ ب ْل ه َ َ أ َ َ ع ع َ َّ ل ِد اط َ َ ق ُون َك ْ ي ن َ َ أ َّ اهلل َل ع َ َ ل ِيك ر ْ ُد َا ي َ م ًا، و ر ْ َد بم َك ُ ل ْت ر َ ف َ غ »او در جنگ بدر حضور داشته است و تو چه میدانی که الله حتم به احوال اهل بدر آ گاه بوه که فرموده است:هر آنچه میخواهید انجام دهید که من شما را بخشیدم!« این حدیث، متفقعلیه است.

( -صحیح بخاری، شما)
 

4 .اهل بیعت رضوان

الله ـ میفرماید: ل نز َ أ َ ۡ ف ِم ِه وب ُ ل ُ َ ِ ا ف ق َ م لِم َ ع َ ةِ ف َ َر َّ ج َ ٱلش َۡت َ ت َك ُون ِع َاي ب ُ ي ۡ ِذ َ إ ِمنِني ۡ ُؤ م ۡ ِ ٱل َن َُّ ع َ ٱلل َ ِض ۡ ر د َ ق َّ ﴿ ِيب ر َ ٗ ا ق ۡح ت َ ۡ ف ُم ه َ ٰب َ ث َ أ َ ۡ و ِم ه ۡ ي َ ل َ َ ع ة َ َّ ِكين ٱ

(الفتح: 18)
 

»به راستی الله از مؤمنان - هنگامی که زیر درخت با تو بیعت کردند- خشنود شد، پس آنچه را که در درون دلهایشان بود دانست، بنابراین آرامش را بر آنان نازل کرد و پیروزی )و فتحی( نزدیک را به آنها پاداش داد.«پیامبر ج فرمودند: ن َّ ٌ ِ من ال َد ح َ ِ أ ه َ َر َّ ج َ ِ اب الش ْ ح ص َ ْ أ ، ِمن ُ َ اهلل َ اء ْ ش ِن َ إ َّار ُ انل ُل ْخ َد ی َ:اگر الله بخواهد، هیچیک از اصحاب شجره که در زیر آن بیعت کردند، َا« ه َ ت َ ْ ُوا ت ع َ ا« وارد جهنم نمیشود.«

ّ ّ ا مراتب و برتری خاص صحابه بر یکدیگر، از این قرار است: ام

1 .چهار خلیفۀ راشد

به اجماع اهل سنت و جماعت، برترین امت پس از پیامبر ج، ابوبکر صدیق و سپس عمر فاروقب است. روایات متواتری در این زمینه با بیش از صورت نقل شده است. ّ ت ّ دنا علی س روایت شده است که بر روی منبر کوفه چنین گفت: »بهترین این ام ازپس از پیامبر ج، ابوبکر و سپس عمر است.« امام احمد / این روایت را با سندهایی قطع

seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.
seegogImg

و پس از این دو بزرگوار، عثمان بن عف ان س از همه برتر است، زیرا بخاری / روایتی را از عبدالله بن عمر ب آورده است که: »ما در زمان پیامبر ج، از میان مردم، ابتدا و در عبارت دیگری آمده ابوبکر، سپس عمر و بعد از او عثمان را انتخاب میکردیم.« سفیان است که: »این خبر به رسولالله ج رسید و ایشان آن را رد و انکار نکردند.« ثوری / میگوید: »هرکس علی را برتر از ابوبکر و عمر ش بداند، قطعا به مهاجران و ّ دنا علی هستند و ،چون این افراد در خالفت، جلوتر از سی انصار بیاحترامی کرده است.« ااز اینرو، ترتیب آنان از لحاظ برتری، مانند ترتیبشان در خالفت است.

2 .بشارت دادهشدگان به بهشت

این افراد عبارتند از: خلفای چهارگانه، عبدالراص، ّ حمان بن عوف، سعد بن ابی وقّ اح و سعید بن زید ش که پیامبر ج طلحه بن عبیدالله، زبیر بن عوام، ابو عبیده عامر بن جر

به این افراد وعدۀ ورود به بهشت دادند و این مطلب در احادیث صحیحی بیان شده است. عالوه بر این، بر اساس برخی متون، به افراد دیگری نیز بشارت ورود به بهشت دادهشده است؛ مانند بالل2 ثابت بن قیسعبدالله بن سالم

seegogImg

3 .اهل بیت پیامبر

این افراد از پنج خاندان هستند که دادن صدقه به آنان حرام است؛ یعنی خاندان علیخاندان جعفر، خاندان عقیل، خاندان عباس و فرزندان حارث بن عبد المطلب ش. رسولالله ج فرمودند: ة َ َان كن ْ ِ ً ِ ا من ش ْ ي َ ر ُ َ ق َ ف ْ ط َاص َ ، و َ ِ اعيل ْم ِس ِ إ َ َل ْ و ِ من َ ة َ َان كن َ ِ َ ف ْ ط َ اص َّ اهلل ِن5« :همانا الله متعال کنانه را از َ ِ اشٍم« ِن ه َ ْ ب ِان ِ من َ َ ف ْ ط َاص َ ِ اشٍم، و ِن ه َ ٍش ب ْ ي َ ر ُ ْ ق َ ِ من َ ف ْ ط َاص و

( مسند احمد، شما)
 

« ِن ه َ ْ ب ِان ِ من َ َ ف ْ ط َاص َ ِ اشٍم، و ِن ه َ ٍش ب ْ ي َ ر ُ ْ ق َ ِ من َ ف ْ ط َاص و :همانا الله متعال کنانه را از

میان فرزندان اسماعیل ÷، قریش را از بین کنانه، بنیهاشم را از قریش و مرا از میان َ يف أهل ُكم اهلل ر ِّ ْيت، أذك ِ بي َ يف أهل ِّركم اهلل ذك ُ بنیهاشم برگزید.« همچنین فرمودند: »

میان فرزندان اسماعیل ÷، قریش را از بین کنانه، بنیهاشم را از قریش و مرا از میان َ يف أهل ُكم اهلل ر ِّ ْيت، أذك ِ بي َ يف أهل ِّركم اهلل ذك ُ بنیهاشم برگزید.« همچنین فرمودند: بييت« « :شما را در مورد اهل بیتم سفارش میکنم؛ شما را در مورد اهل بیتم سفارشهنگامی که عب

(وادهام ستم کنید.]از الله بترسید از اینکه مبادا در حق)
 

میکنم«بن عبد المطلب از ستم برخی از قریشیها علیه فرزندان هاشم، به پیامبر ج شکایت کرد، ایشان فرمودند: »واهلل ایدخمرئ إیمان ُ قلب ُلکم ِل و ِلق ُ ب ّ ی حابي

( -مسند احمد، شما)
 

« :سوگند به الله که ایمان وارد قلب کسی نخواهد شد تا اینکه شما را به خاطر الله و به سبب خویشاوندی با من دوست داشته باشد.«همسران پاک پیامبر ج نیز از اهل بیت ایشان هستند، چنانکه الله تعالی میفرماید: ري ۡ ه ط َ ۡ ت م ُ َك ِر ّ َ ه ُط ي َ ۡ ِت و ي َ ۡ َ ٱل ۡل ه َ ۡ َس أ ِج ّ ُ ٱلر ُ م َنك َ ع ِب ه ۡ ُذ َُّ ِ ل ُ ٱلل ِيد ر ُ َا ي م َّ ِن ﴿

(]األحزاب: 33)
 

»الله قطعامیخواهد پلیدی را از شما اهل بیت دور کند و چنانکه باید شما را پاک سازد.«الله لأ آنان را برای پیامبرش برگزید و این افراد را به عنوان همسران رسول الله ج در دنیا و آخرت انتخاب کرد و آنان را مادران مؤمنان نامید. برترین همسر پیامبر ج خدیجه ّ دنا ابوبکر بوده و نام سایر همسران ایشان از این قرار است: سوده و سپس عایشه دختر سی ّ ه دختر ّ حبیبه دختر ابوسفیان، صفی ّ سلمه، أم ّ دنا عمر، أم دختر زمعه، حفصه دختر سحیی، زینب دختر جحش، جویریه، میمونه و زینب دختر خزیمه.

seegogImg