menu-icon menu-icon
بررسی اجمالی

ئات أعاملنا. منإن احلمد هلل، نحمده ونستعینه ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور أنفسنا، وسهیده اهلل فال مضل له، ومن یضلل فال هادي له

گواهی میدهم که معبود برحقی جز الله نیست؛ یکتاست و شریکی ندارد، یگانه ویهمتاست؛ او که میفرماید: "م ُه ِم ّ ل َ ع ُ ي َ ۡ و ِم ِيه ّ َك ز ُ ي َ ِهِۦ و ٰت َ َاي ۡ ء ِم ه ۡ ي َ ل َ ْ ع وا ُ ل ۡ ت َ ۡ ي ُم ه ۡ ِن ّ ٗ م ُول َس َ ر ِۧن ّ ِي ّ م ۡ ُ َ ِ ف ٱل َث ع َ ِي ب َّ َ ٱل و ُ ﴿هاو کسی است که در میان "

( الجمعة: 2)
 

ل َ َ ل ِف ض َ ُ ل ۡل ب َ ِ من ق ْ ُوا ن َ َ ِإَون ك َة م ۡ ِك ۡ َٱل َ و ٰب َ ِكت ۡ ٱ ٖني٢درس ناخواندگان رسولی از خودشان برانگیخت که آیاتش را بر آنها میخواند و آنها را پاک )و تزکیه( میکند و به آنان کتاب )قرآن( و حکمت )سنت( میآموزد و اگر چه پیش از این در گمراهی آشکار بودند«.و گواهی میدهم که محمج بنده و فرستادۀ اوست؛ کسی که الله متعال با بعثت او بر بندگانش منت نهاد و فرمود: "هِۦ ٰت َ َاي ۡ ء ِم ه ۡ ي َ ل َ ْ ع وا ُ ل ۡ ت َ ۡ ي ِم ُ ِسه نف َ ۡ أ ِن ّ ٗ م ُول َس ۡ ر ِم َ فِيه َث ع َ ب ۡ ِذ َ إ ِمنِني ۡ ُؤ م ۡ ََ ٱل َُّ ع َّ ٱلل َن ۡ م د َ قل َ َ ل ِف ض َ ُ ل ۡل ب َ ِ من ق ْ ُوا ن َ َ ِإَون ك َة م ۡ ِك ۡ َٱل َ و ٰب َ ِكت ۡ ُ ٱل ُم ُه ِم ّ ل َ ع ُ ي َ ۡ و ِم ِيه ّ َك ز ُ ي َ وٍني١٦٤"

(آل عمران: 164)
 

ت نهاد، هنگامی که در میان آنان پیامبری از خودشان بر انگیخت »به راستی الله بر مؤمنان مکه آیات او )= قرآن( را بر آنان میخواند و پاکیزۀشان میدارد و به آنان کتاب )قرآن( و حکمتت( میآموزد، هرچند پیش از آن در گمراهی آشکاری بودند«. بعد: امبدون تردید الله تعالی پیامبرش محرا با هدایت و دین حق فرستاد تا مردم را از تاریکیها به سوی نور و از گمراهی آشکار به سوی هدایت کامل سوق دهد؛ هدایتی کهباعث گشایش سینهها و آرامش دلهاست، چرا که »هدایت« همان علم نافع و »دین حقهمان عمل صالح است. و زندگی پاک بر این دو رکن مهم استوار است.

الله متعال در کتاب بزرگش، هرآنچه بندگان در حوزۀ عقاید، عبادات، معامالت و اخالق نبوی به شرح و تبیین و تفصیل آنچه در قرآن ّ ت مطه نیاز دارند، بیان داشته است؛ و سبه صورت مجمل، مبهم و عام آمده، پرداخته است، چنانکه رسول الله ج فرمودند: "أال إن 1« :آ گاه باشید که به من، قرآن و نیز مانند آن ]حدیث[ داده « ُ ه َ ُ مع ه َ َ ِ ، ومثل ُ الکتاب أوتیت شده است«"

(ابوداود)
 

اعتقاد اسالمی به سبب ویژگیهای منحصر به فردش، اساس و پایه و راز و دلیل قدرت و برتری اسالم بر سایر ادیان است؛ برخی از ویژگیهای آن به قرار زیر استb :

1. توحید: با خالصگردانیدن عبادت برای الله و پیروی از پیامبر ج

2 .توقیفیبودن: به معنای الهیبودن اصل و مرجع اعتقاد اسالمی؛ چنانکه منبع اعتقاد اسالمی فقط قرآن و حدیث )صحیح( نبوی میباشد و رای و یا قیاس نمیتواند مرجعی برای عقیده باشد.

3 .موافقت و تناسب آن با فطرت سلیم و پاکی که الله لأ مردم را پیش از آنکه شیاطین آنان را فریب دهند، بر آن آفرید؛

4 .سازگاری با عقل صریح که از شبهات و شهوات سالم باشد؛

5 .جامعیت: چنانکه به بیان تمامی جوانب هستی، زندگی و انسان پرداخته است؛

6 .تشابه: مسائل اعتقادی اسالم یکدیگر را تصدیق و تایید میکنند و هیچ تناقض و منافاتی میان آنها وجود ندارد؛

7 .میانهروی: اعتقاد اسالمی معیار و میزان اعتدال میان افراط و تفریط سایر ایدئولوژیها و باورهاست.

ویژگیهای فوق منجر به نتایج زیر شده است:

1 .تحقیق بندگی برای پروردگار جهانیان و آزادی و رهایی از بردگی برای مخلوقات؛

2 .تحقیق پیروی از فرستادۀ خداوند و رهایی از بدعت و بدعتگزاران؛

3 .حکیم؛ ِ مدبر آرامش روحی و اطمینان قلبی بر اثر ارتباط با آفریدگار

4 .قناعت فکری و رشد عقالنی و سالم ماندن از تناقضات و خرافات؛

5 .برآوردهشدن نیازهای روحی و جسمی و تکامل اعتقاد و رفتار.

عالمان اسالمی همواره به موضوع اعتقاد توجداشتهاند و تمامی تالششان را در آموزش و اثبات آن به کار بردهاند و مطالبی مختصر و شروحی طوالنی در اینبارهی اعتقاد سلف و گاهی در توضیح موضوعی نگاشتهاند؛ گاهی در قالب بیان اجمالی و کّن و گاهی در قالب پاسخ به هواپرستان و بدعتگزاران گمراه. مع

از این جهت تصمیم گرفتم مسائل اعتقادی را بر اساس ترتیب اصول ششگانۀ ایمان مذکور در حدیث مشهور جبرئیل با تکیه بر دو مصدر وحی، قرآن و سنت نبوی بیان کنم.و پس از هر موضوع اصلی، موارد فرعی را بیان نمودهام و در پایان از گروهها و افرادی که در موضوع مذکور به بیراهه رفتهاند، نام بردهام و به طور مختصر پاسخشان را دادهام.

ّ ط و واضح و آسان گشته است تا تکتک در نتیجه، این کتاب اعتقادی، کتابی مت مسلمانان بتوانند از آن استفاده کنند و با عبارتی آسان و ترتیبی موضوعی، هدف از توج ی و اجمالی سلف صالح حاصل شود؛ و این کتاب را »العقیدة المیسرة من به اعتقاد ک ت« نامیدم. الکتاب العزیز والسنة المطهرة«: »اعتقاد آسان در پرتو قرآن و سن

از الله متعال میخواهم این عمل را خالص برای رضای خودش و سودمند برای ندگانش بگرداند. د، وعلی آله وصحبه أجمعین. ّنا محم ّم علی نبی ّی الله وسل و