menu-icon menu-icon
امامت و جماعت
seegogImg

سلمانان اواحد هستند که امور و رسالتشان فقط با موارد زیر اصالح و محق میگردد: ً ة َّ َ ِ اهِلي ً ج َ ِ ميتة َات ، م ٌ ة َ ع ْ ِقِه بي ُ ن ُ ْس يف ع ي َ ل َ َ و ْ مات َن رسول الله ج فرمودند: »:هرکسدرحالی بمیرد که در گردنش بیعتی نباشد، به مرگ جاهلیت مرده است.

1 .وجوب بیعت

س « ً ة َّ َ ِ اهِلي ً ج َ ِ ميتة َات ، م ٌ ة َ ع ْ ِقِه بي ُ ن ُ ْس يف ع ي َ ل َ َ و ْ مات َن رسول الله ج فرمودند: »م ّت مرده است.« درحالی بمیرد که در گردنش بیعتی نباشد، به مرگ جاهلی

2 .حرفشنوی و اطاعت از کسانی که متولی امر به معروف هستند

و انجام حج و نمازهای جمعه و جماعت و اعیاد به همراه امیران؛ فرقی نمیکند ّ ت در زمان نیکوکار باشند یا فاجر؛ و نیز خیرخواهی برای آنان و رجوع به قرآن و سن اختالف. الله متعال میفرماید:م ُ ت ۡ َع ٰز َ ن َ ِن ت إ َ  ف ۖ ۡ ُ م ِ ِ منك ر ۡ م ۡ َ ِل ٱل ْ و ُ أ َ َ و ُول َّس ْ ٱلر ُوا ِطيع َ أ َ ََّ و ْ ٱلل ُوا ِطيع َ ْ أ ا ٓ و ُ ن َ َام َ ء ِين َّ َا ٱل ه ُّ ي َ ٰٓأ َ ﴿ن ۡس ح َ أ َ ۡٞ و َي َ خ لِك ٰ َ ِۚ ذ ِم ِ ٱٓأۡلخر ۡ َو ۡ َٱل ِ و َّ ِٱلل َ ب ُون ِمن ۡ ؤ ُ ۡ ت م ُ نت ُ ِن ك ُ ِول إ َّس َٱلر ِ و َّ َ ٱلل ِل ُ إ وه ُّ ُد ر َ ٖ ف َ ۡء ِفل و ۡ أ َ ت

»ای کسانی که ایمان آوردهاید! اطاعت کنید الله را و اطاعت کنید پیامبر ج و صاحبان امرتان را؛ و اگر در چیزی اختالف کردید، آن را به الله و پیامبر ج بازگردانید؛ اگر به الله و روز قیامت ایمان دارید، این بهتر و خوشفرجامتر است.

(ساء: 59)
seegogImg
seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.

َ ر َ م ْ ؤ ُ ْ ي َّ أن ِال َه، إ َّ ِ وكر َب ح َ ُ ِ ، فيما أ ة َ َّ اع ُ والط ع ْ َّم ِلم الس ْ ُس ِء الم ْ ر َ پیامبر ج فرمودند: َ»ع الم «: »بر شخص مسلمان الزم است که بشنود َ ة َ َال طاع َ و ع ْ َم َ س َال ٍة ف َ ِصي ْ ِمع ِمر ب ُ َإذا أ ٍة، ف َ ِصي ْ ع َ ِم ب و اطاعت کند در آنچه دوست دارد یا نمیپسندد مگر اينکه به انجام گناه فرمان داده َ شود که اگر امر به گناه شد، هیچ حرفشنوی و اطاعتی در میان نیست.« این حدیث، ِة وال َ ْم القيام َ يو ِق اهلل َ ٍة، ل َ َ اع ْ ط ً من َدا َ ي ع َ ْ خل َن 2 همچنین فرمودند: »م ّفقعلیه است. مت 3« :کسی که دست از اطاعت ]امیران اسالمی[ بکشد، روز قیامت در حالی با الله « َ َ ل َّة ُج ح ممالقات میکند که هیچ دلیلی ندارد.

3 .تحریم شورش علیه آنان و مخالفت با ایشان

هرچند ستم کنند مگر اینکه کفر آشکاری از آنان دیده شود که در اینباره، دلیلی از

جانب الله داشته باشیم، زیرا عباده بن ثابت س میگوید: »رسول الله ج ما را فرا خواندند و ما با ایشان بیعت کردیم. برخی از مواردی که با ما بیعت کردند، از این قرار است: بر حرفشنوی و اطاعت ]از امیران[ در خوشی و ناخوشی، در سختی و آسانی و ترجیحدادن آنان بر خود و اینکه با زمامداران مخالفت نکنیم مگر اینکه کفر آشکاری ببینیم که دلیلی 1 همچنین رسول ّفقعلیه است. از جانب الله دربارۀ آن داشته باشیم«. این حدیث، مت َا«: »همانا شما پس از من ه َ ُون ِکر ْ ن ُ ًا ت ُور م ُ أ َ ً و َثرة ِدي أ ْ ع َ َ ب ْن ََو َت ْ س ُم َّک ِن الله ج فرمودند: »إ نوعی تبعیض و اموری را خواهید دید که آنها را نمیپسندید.« صحابه ش گفتند: چه َ ُوا اهلل ل َ َس ْ، و ُم ه َّ ق َ ْ ح ِم ه ْ َ ِل ُّوا إ د َ دستوری به ما میدهید ای رسول الله! ایشان پاسخ دادند: »أ ّ شما را بدهد.« این حدیث ّ آنان را ادا کنید و از الله بخواهید که حق «: »شما حق ْ ُم َّک ق َ ح 2 ّفقعلیه است. نیز م

بنابراین شورش و خروج علیه امیران جایز نیست مگر اینکه شروط مهم زیر وجود

فقعلیه است. نیز مت بنابراین شورش و خروج علیه امیران جایز نیست مگر اینکه شروط مهم زیر وجود دداشته باشد

این بدان معنی است که شورش علیه حاکمان غیرقانونی است

این به معنای شورش علیه حاکمان است

shape

1؛ ر َ ّ أن ت  .اثبات وقوع کفر با دیدن یا بررسی علمی، زیرا پیامبر ج فرمودند:»مگر اینکه ببینید... .«. پس نمیتوان بر شایعات و اخبار اعتماد کرد

2 .برای خروج علیه آنان، الزم است مرتکب »کفر« شده باشند و فسق و فجور امیران دلیلی بر جواز شورش علیه آنان به شمار نمیرود

3 .الزم است که کفر آنان »ظاهر« و آشکار شود و بنابراین اگر دچار کفری شده باشند که کفر بودن آن خفی باشد، خروج جایز نیست.

4 .باید دلیل قطعی مبنی بر تکفیر آنان وجود داشته باشد، چون رسولالله ج فرمودند: ُرهان«: »دربارۀ آن، دلیلی از جانب الله داشته باشید.« پس به َ ا ِهلل ب ْ ِ فيه من ُم ْدك ِ »عن ّی و احتمالی یا مسألهای اختالفی، قیام و شورش علیه آنان روا نیست. سبب امری ظن

5 .قدرت: در صورت ناتوانی و نبود قدرت، خروج علیه امیر کافر جایز نیست، هرچند شرایط قبلی وجود داشته باشد؛ تا این کار منجر به نابودی دین و اهل آن نشود.

الله متعال میفرماید: ب ت ُ َّا ك م َ ل َ َ ف ة ٰ و َ َّك ْ ٱلز ُوا َات ء َ َ و ة ٰ و َ َّ ل ْ ٱلص ُوا قِيم َ أ َ ۡ و ُ م َك ِدي ۡ ي َ ْ أ ا ٓ و ُّ ف ُ ۡ ك ُم ه َ َ ل َ قِيل ِين َّ َ ٱل ِل َ إ ر َ ۡ ت م َ ل َ ﴿ة َ ي ۡ َش َّ خ َ د ش َ ۡ أ و َ ِ أ َّ ةِ ٱلل َ ي ۡ َش خ َ َ ك َّاس َ ٱنل ۡن و َ َ ۡش ۡ ي ُم ه ۡ ِن ّ ٞ م ِيق ر َ َا ف ِذ إ ُ َال ِت ق ۡ ُ ٱل ِم ه ۡ ي َ ل َ ع

seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.

ه( به آنان گفته شد: )اکنون( دست از جنگ بردارید و »آیا ندیدی کسانی را که )در مک ّ ر شد، ناگاه نماز را برپا کنید و زکات بدهید، ولی زمانی که )در مدینه( جهاد بر آنان مقر جمعی از آنان، از مردم میترسیدند همانگونه که از الله میترسند یا بیشتر میترسیدند.« مؤمنان در حالت ضعف و ناتوانی، فرمان دارند که دست از جنگ بکشند، ولی در ززمان قدرت، باید علیه کفر و کافران قیام نموده و خروج کنند.