menu-icon menu-icon
دین و طریقت
01

دین الله متعال یکی است؛ و آن اسالم است؛ چنانکه میفرماید: م َ ۡ ل ِس ۡ ِ ٱل َّ َ ٱلل َ ِ عند ِين ّ َّ ٱدل ِن ﴿

(آلعمران: 19)
 

همانا دین )حق( نزد الله، اسالم است.این دین الله لأ برای تمامی جهانیان از ابتدا تا انتهای دنیاست، چنانکه در قرآن کریم میخوانیم: ا م َ ل ۡ س َ َ أ ِين َّ َ ٱل ُّون ِي ب َّ َا ٱنل ِه ُ ب ُ م َۡك ۚ ي ٞ ُور ن َ ٗ ى و ُد َا ه َ فِيه ة ٰ ى َ ۡر و َّ َا ٱتل ۡ َل نز َ ٓ أ ا َّ ِن ﴿إ

(المائدة: 4)
 
02

»ما تورات را نازل کردیم که در آن هدایت و نور است، پیامبرانی که )در برابر فرمان الله( تسلیم بودند، بر اساس آن حکم میکردند.« معنای عام اسالم همین است؛ یعنی تسلیمشدن در برابر الله با توحید و فرمانبرداری از او با اطاعت و دوری از شرک. ّ ی است که الله متعال پیامبرش

ّ ا معنای خاص اسالم همان هدایت و دین حقی است که الله متعال پیامبرش ّ ا معنای خاص اسالم همان هدایت و دین حق ام ّ د ج را با آن مبعوث کرد؛ یعنی عقایدی صحیح، شرایع و احکامی عادالنه، اعمالی محم صالح و اخالقی استوار و محکم. الله لأ این دین را نسخکنندۀ ادیان قبلی قرار داده است و هیچ دینی را غیر از آن نمیپذیرد، چنانکه میفرماید: ن َ ٰ ِس ۡخ َ ٱل ةِ ِ من َ َ ِ ف ِ ٱٓأۡلخر و ُ َه ُ و ه ۡ َ ِ من َل ب ۡ ق ُ َن ي ل َ ٗا ف ِم دِين ٰ َ ۡ ل ِس ۡ َۡ ٱل َي ِغ غ َ ت ۡ ب َ َن ي َم ﴿

(آلعمران: 85)
 

»و هرکس دینی غیر از اسالم برگزیند، هرگز از او پذیرفته نخواهد شد و او در آخرت از ززیانکاران است.پیامبر ج فرمودند ي ه َ ِة ي َّ م ُ ِ األ ِذه َ ْ ه ٌ ِ من َد ح َ ِ ب أ ُ َع ْم َس َ ي ِ، ل ِده َ ِي ٍد ب َّ م َُ ْ ُس م ف َ ِي ن َّ َ« :قسم به َّار« َ ِ اب انل ْ ح ص َ ْ أ َ ِ من َ ن َّ ك ِل ِِه، إ ُ ب ْت ِسل ْ ر ُ ِي أ َّ ِال ْ ب ِمن ْ ؤ ُ ْ ي م َ ل َ ُ و ُوت م َ َّ ي م ُ ٌّ، ث ِان َص ْ َ َ ن َل وذاتی که جان محد ج در دست اوست، هر فردی از این امت ]تمام انسانها از زمان بعثتپیامبر ج تا آخرین انسانی که از دنیا برود[؛ خواه یهودی باشد یا نصرانی، از

(پیام و آیین)
 

2 Related by Muslim, 8.

من بشنود ]و باخبر شود[، سپس در حالی بمیرد که به آنچه با آن فرستاده شدم، ایمان نیاورده باشد، قطعا از دوزخیان خواهد بود.« الله متعال بندگان نیک و سعادتمند خود را مسلمان نامید: ني ُس م ۡ ُ ٱل ُ م ٰك ى َّ َم َ س و ُ ۚ ه َ ِيم ٰه َ ر ۡ ِب ۡ إ ُ م ِيك ب َ َ أ ة َّ ِل ّ ﴿م

(لحج: 78)
 

»)همان( آیین پدرتان ابراهیم است، او )الله( پیش از این و در این )قرآن نیز( شما را مسلمان ننامیدت و قانون الهی در میان مخلوقاتش این است که آنان با یکدیگر ّ ا از آنجا که سن ااختالف کنند و فرقهفرقه شوند - چنانکه پیامبر ج فرمودند: ل ه َ ْ أ ْ ِ من ُم َك ل ْ ب َ ْ ق َن َّ م ِن َ إ لن ِ َ ت ْ ِن َ ، ث ِعني ْ ب َ َس َ ٍث و َل َ ث ُ َ ع ِق َ ْت ف َ ت َ َ س ة َّ ِمل ْ ِ ال ِذه َ َّ ه ِن إ َ ً، و ة َّ َ ِ مل ِعني ْ ب َ َس ِ و ْ َي ت ْ ِن َ ث ُ َ وا ع ق ََ ْت ِ اب اف َ ِكت ْ ا

(به 73 فرقه تقسیم خواهند شد که)
 

فرقه در آتش و یکی در بهشت است که آن همان جماعت است.« - این فرقۀ ناجیه ّ ت پیامبر ج ّ ت و جماعت هستند که به قرآن کریم چنگ میزنند و از سن همان اهل سن ّ و گمان و تمایالت نفسانی و بدعتها هستند. و آنان ْ پپیروی میکنند و خالی و پاک از شکن ه َ ِف َ ائ ُ ط َال ز ن ه َ ِف َ ائ ُ ط َال ز َ َ ت َ همان گروه غالب و برتری هستند که پیامبر ج دربارۀ آن فرمودند: »لن َ ِ اهر ْ ظ م ُ َه ُ ا ِهلل و ر ْ م َ َ أ ِت ْ أ َ َّ ی َت ْ، ح ُم ه َ ف َ َال ْ خ و َ ْ أ ُم ه َ ل َ َذ ْ خ َن ْ م م ُ َ ُ ُّضه َ ی ِ ا ِهلل، ل ر ْ م َ أ ِ ً ب ه َ ِم َائ ِت ق َّ م ُ أتم دستور الله را بر پا میدارند و کسی که یاری آنان د.

2« :پیوسته گروهی از ام َّ ِاس« َ انل َع ررا رها کند یا با آنان مخالفت کند، ضرری به آنان نمیرساند، تا زمانی که فرمان الهی فرا رسد و آنان غالب بر مردم هستن

2 Related by Muslim, 8.

اهل سنت و جماعت میانهترین و بهترین و هدایتیافتهترین فرقهها هستند:

1 .له در حوزۀ صفات الهی. ّهه و معط میان مشب

2 .ه در مورد افعال الهی. ّه و قدری میان جبری

3 .ه در زمینۀ وعد و وعید الهی و تعریف ایمان و دین اسالم. میان مرجئه و وعیدی

4 .میان خوارج و روافض در مورد اصحاب پیامبر

seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.

ت و جماعت بیزار از مذاهب مردود و راه و روشهای گمراهکننده و منحرف اهل سنهستند و خوشحالند که الله تعالی بر آنان احسان کرده و ایمان را محبوبشان قرار داده و آن را در دلهایشان زینت بخشیده و کفر و فسق و نافرمانی را در نظرشان زشت وناپسند قرار داده است: كيم ٌ ح لِيم َ َُّ ع َٱلل ۚ و ٗ َة م ۡ نِع َ ِ و َّ َ ٱلل ِن ّ ٗ م ۡ ل َض ﴿ف

(الحجرات: 8)
 

»)و این )خیر( فضل و نعمتی از سوی الله است و الله متعال دانای حکیم است.ه حممد ج، وعىل آله وصحبه أمجعنی. وصّل ّ اهلل وسلم عىل عبده ونبی