menu-icon menu-icon
නායකත්වය සහ සමාජය
seegogImg

මුස්ලිම්වරු ඒකීය සමූහයකි. පහත සඳහන් කරුණු මඟින් මිස ඔවුන්පේ කටයුතු නිවැරදි කර ෙැනීමටත් ඔවුන්පේ පමපහයුම ඉටු කිරීමටත් පනොහැකි වනු ඇත.

1.නායකයා ඉදිරිපය් බයිඅත් පහවත් දිවුරුම් දීම

නබි (සල්) තුමාණන් පමපසේ ප්‍රකාශ පකොට ඇත: කවපරකු දිවුරුම් පනොදී මිය යන්පන්ද ඔහු අඥාන යුෙයක මරණයක් පමන් මිය යන්පන්ය.

2.පාලකයාට සවන් දී කීකරු වීම

ඔහු භක්තිවන්තපයකු වූවද නැතපහොත් නපුපරකු වූවද හජ ඉටු කිරීම, ජුම්ආ සලාතයන් හා අවුරුදු සලාතයන් වැනි ආෙමික වතාවත් ඔහු සමඟ ඉටු කිරීම අනිවාර්ය පව්. තවද ඔවුනට අවංක උපපදස් ලබා දීම හා යම් ආරවුලක් සිදු වූපය් නම් පදවියන් අල්ලාහ්පේ ග්‍රන්ථය වන අල්කුර්ආනය හා නබි (සල්) තුමාපේ ජීවන මඟ පවත පයොමු වීම. උත්තරීතර අල්ලාහ් පමපසේ ප්‍රකාශ කරයි: විශ්වාසවන්තයිනි! අල්ලාහ්ට කීකරු වනු. තවද රසූල්(ධර්ම දුත)වරයාටද නුඹලා අතුරින් බලතල පවරා ඇති අයටද කීකරු වනු. ඉක්බිති යමක් පිළිබඳව යම් මතපේදයක් නුඹලා අතර පැන නැගුණපහොත් නුඹලා සතය වශපයන්ම අල්ලාහ් සහ පරමාන්ත දිනය විශ්වාස කරන්පන් නම්, එම (ආරවුල) අල්ලාහ් සහ රසූල්(ධර්ම දුත)වරයා පවත පයොමු කරනු. පමයයි ඉතා පහොඳ මාර්ෙය. (අවසානය සලකන විට) ප්‍රසංශනීය මාර්ෙයද එයයි.

(අල්කුර්ආන්: 04:59)
seegogImg
seegogImg
මුස්ලිම්, 1851 සම්බන්ධයි.

නබි (සල්) තුමාණන් පමපසේ ප්‍රකාශ පකොට ඇත:

මුස්ලිමිවරපයකු ඔහුට කැමති පහෝ අකැමති දෑ හි (පාලකයාට) කීකරු වීම අනිවාර්යය පව්. එනමුත් පාපයක් සිදු කරන පමන් අණ කපළේ නම් මිස. එපසේ අණ කපළේ නම් කීකරු වීම අනිවාර්යය පනොපව්.

තවද නබි (සල්) තුමාණන් පමපසේ ප්‍රකාශ පකොට ඇත:

(පාලකයාට) කීකරු වීපමන් තමාව ඉවත් කර ෙන්නා අවසන් දිනපයහි ඔහු සඳහා කිසිඳු සාධකයක් පනොමැතිව අල්ලාහ්ව හමු වනු ඇත.

3.පාලකයන්ට එපරහිව පපළ ෙැසීම පහෝ විපරෝධය පෑම තහනම් ය.

ඔවුන් අපරාධයන් සිදු කළ ද එපසේ ඔවුනට එපරහිව පපළ ෙැසීම තහනම් ය. එනමුත් පාලකයන් විසින් කුෆ්ර් පහවත් පද්ව ප්‍රතික්පෂේපය හා සමබන්ධ ක්‍රියාවක් සිදු වන්පන් නම්, එවිට අල්ලාහ් ඉදිරිපය් අප හට පැහැදිලි සාධකයක් තිපබන පහයින් ඔවුනට එපරහිව කටයුතු කළ හැක. ඒ සඳහා පහත සඳහන් නබි වදන එක් සාක්ෂියකි.

වරක් නබි (සල්) තුමාණන් අප සියල්ල කැපඳව්පව්ය. පසුව අප සියල්ල ඔහුට දිවුරුම් දුනිමු. ඔහු පපොපරොන්දු වූ සමහර පද්වල්ද ඔහු පමපසේසඳහන් කපළේය:අපි කැමැත්පතන් පහෝ අකැමැත්පතන්, සැපපහසු පහෝ දුෂ්කර අවස්ථාවන්හිදී, පාලකයින්ට සවන් දී කීකරු වන බවට හා පැහැදිලි පද්ව ප්‍රතික්පෂපයක් දුටුපව් නම් මිස පාලනයට සුදුස්සන්පෙන් එය උදුරා ෙැනීමට උත්සාහ පනොකරන බවටත් අපි දිවුරුම් දුනිමු. එවිට අල්ලාහ් ඉදිරිපය් ඔබලාට පැහැදිලි සාධකයක් තිපබනු ඇත.

මෙයින් අදහස් කරන්නේ පාලකයන්ට එරෙහි කැරැල්ල නීති විරෝධී බවයි

මෙයින් අදහස් කරන්නේ පාලකයන්ට එරෙහිව කැරලි ගැසීමයි

shape

පාලකයින්ට එපරහිව පපළ ෙැසීමට අනුමැතිය ඇත්පත් පහත සඳහන් බලවත් පකොන්පද්සී තිපේ නම් පමණි:

1. පාලකපයෝ කුෆ්ර් පහවත් පද්ව ප්‍රතික්පෂේපයට අයත් යමක් සිදු කළ බවට ඇස්වලින් දැකීපමන් පහෝ නිශ්චිතව දැන ෙැනීපමන් තහවුරු වීම. මන්දයත් ඉහත සඳහන් නබි වදපනහි (නුඹලා දුටුපව් නම්) යන පදය නබි (සල්) තුමාණන් භාවිතා කර ඇති පහේතුපවනි. වයාජ පතොරතුරු මඟින් එය තහවුරු කළ පනොහැක.

2. එය පද්ව ප්‍රතික්පෂේපය හා සම්බන්ධ පදයක් විය යුතුයි. ඔවුන් යම් පාපයක් පහෝ වරදක් කිරීම පහේතුපවන් ඔවුනට එපරහිව කටයුතු කළ පනොහැක.

3. එම පද්ව ප්‍රතික්පෂේපයට අයත් දෑ පැහැදැලි ව හා විවෘතව සිදු විය යුතුයි. එය අපහැදිලි පහෝ රහසිෙතව සිදු කරන ක්‍රියාවක් නම්, ඔවුනට එපරහිව කටයුතු කළ පනොහැක.

4. පනොබිඳිය හැකි සාක්ෂි සමෙ එම පද්ව ප්‍රතික්පෂේපය තහවුරු විය යුතුය. මත පේදාත්මක කරුණක් පහෝ ස්ථීර පනොවන කරුණක් සඳහා ඔවුනට එපරහිව කටයුතු කළ පනොහැක.

ප්‍රමාණවත් බලය.

ඉහත සඳහන් පකොන්පද්සි සියල්ල ම සපුරා තිබියද, දුර්වල තත්ත්වයක් තුළ කැරලිෙැසීමට ඉඩ පනොලැපේ. එවන් තත්ත්වයක් තුළ කැරලි ෙැසීම ඉස්ලාමය හා මුස්ලිම් ජනයා සමූලඝාතනය කිරීමට තුඩු පදනු ඇත. උත්තරීතර අල්ලාහ් පමපසේ සඳහන් කරයි:

(සටන් කිරීපමන් මදකට) නුඹලාපේ අත් ඉවතට ෙනු. සලාත් ඉටු කරනු. සකාත් පෙවනුයි අමතනු ලැබූ අය ෙැන නුඹ සලකා බැලූපවහිද? සටන් කිරීමට ඔවුනට අණ කරනු ලැබු විට ඔවුන්පෙන් පිරිසක් අල්ලාහ්ට බියවන තරම් පහෝ ඊටත් වඩා ජනයාට බියපවති.

seegogImg
70 Related by Muslim, 1851.

පමම අල්කුර්ආන් වැකිය තුළ දුර්වල තත්තවයක පසු වන විට යුද්ධ කිරීපමන් වැළකී සිටිය යුතු බව අල්ලාහ් අණ කර ශක්තිමත් තත්වයක සටන් කිරීම අනිවාර්ය කර ඇත.